Allt handlar om energi

Vi vet att allt i universum är uppbyggt av energi och att samma energi pulserar i vår egen kropp. Samma livskraft som skapade stjärnorna, som lyser upp himlen om natten, får oss att kliva upp ur sängen på morgonen. I tusentals år har olika kulturer delat en gemensam kunskap om hälsa och helande. Energihealing var troligen den första healingmetoden på vår planet och i årtusenden har shamaner och healers botat sjukdomar och skador på ett naturliga sätt långt innan våra förfäder ens kände till de medicinska egenskaperna hos vissa växter. De hade en medfödd och nedärvd förståelse för hur vi fungerar som energivarelser. De visste att våra kroppar är designade för att vara friska, balanserade och för att läka naturligt.

Genom kunskap och förståelse för de grundläggande principerna om hur vår enegikropp är uppbyggd och fungerar kan vi uppnå en bättre balans. Det finns ett tillstånd i vilket det är möjligt att ha en god hälsa och verklig balans där vi inte låter oss störas alltför mycket av våra känslor eller av andra människors energier. Det är nästan helt omöjligt att vara i fullständig balans hela tiden men vi behöver ändå känna till att det på energinivå är möjligt att skapa en grundläggande plattform, en stabil bas, där livets stormar visserligen kastar oss ut ur vårt centrum men där vi ganska snabbt kan återfår balansen.

Energisystemet påverkas av alla omständigheter i vårt liv

En balanserad persons aura är lysande med ett konstant flöde i energierna som skiftar i olika färger. Färgerna i vår aura har en frekvens som är så hög att vi för det mesta inte kan se dem med vårt blotta öga men en clairvoyant person kan ibland se en hel ljusshow av vackra färger som strålar ut från kroppen och omsluter den likt ett skyddande skal. En aura kan se väldigt olika ut. Den varierar från person till person och från dag till dag beroende på vad den personen tänker, känner och upplever. Vi påverkar andra människors aura och de påverkar vår, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Det finns ett ständigt utbyte av energi mellan människor där vi kan känna oss påfyllda efter att ha varit i deras närhet eller totalt dränerade.

Auran återspeglar det som sker i våra chakran och det som sker i chakran återspeglar det liv vi valt att leva. Energisystemet påverkas av alla omständigheter i vårt liv och därmed vår fysiska, mentala och känslomässiga hälsa. Man kan säga att precis allt påverkar oss och vår energikropp. Vad vi äter och dricker. Om vi rör på oss eller inte. Vilka människor vi umgås med. De miljöer vi vistas i. Allt vi konsumerar i form av intryck från till exempel litteratur, musik, sociala medier och TV samt hur väl vi klarar av att tillfredsställa våra individuella behov.

En obalans uppstår först i energikroppen

Eftersom den moderna världen ser människan först och främst som en fysisk varelse, snarare än en andlig varelse med en fysisk kropp, misslyckas den ständigt att möta de behov vi alla i grunden har, att få leva i samklang med vår sanna andliga natur. För att må bra och vara i balans finns flera olika behov som vi behöver tillfredsställa. Vi kan använda den uråldriga kunskapen om chakrasystemet som ett sätt att diagnostisera oss själva och förstå var problemen sitter i grunden. Kunskap om chakrana och vårt energisystem ger oss de verktyg vi behöver för att tolka vår omvärld, förstå oss själva och andra samt att skapa bra och hållbara relationer. Våra liv och de omständigheter, människor och skeenden vi dragit till oss är en direkt spegling av den energi vi skickat ut och den vi släppt in i vårt energisystem.

I vår hektiska vardag är det lätt att förlora balansen mellan kropp, sinne och själ. Stress, förpliktelser och yttre påverkan kan snabbt leda oss ur kurs. Vi har så många måsten och dessa måsten krockar ofta med våra inre behov. Ibland kräver en situation att vi ignorerar dessa behov vilket, om det är ett tillfälligt tillstånd, inte automatiskt leder till en katastrof för vårt välbefinnande. Om vi däremot gör det till en vana kommer det att leda till mer eller mindre svåra obalanser på sikt. En obalans uppstår först i energikroppen. Rättar vi inte till den kommer den förr eller senare att manifestera sig i vår fysiska kropp som värk, känslomässiga svårigheter, mentala låsningar eller i värsta fall en sjukdom.

Våra grundläggande behov

Det finns ett antal grundläggande behov som behöver vara tillfredsställda för att uppnå total balans. De har alla ett samband med våra sju huvudchakran också kallade energicentra, vilka korrelerar med de sju lagren i vår aura. Dessa centra är placerade längs ryggraden och påverkar vårt fysiska, mentala och känslomässiga välbefinnande. Varje chakra representerar en specifik aspekt av livet och kopplas till olika organ och emotionella tillstånd.

För att vara i total balans behöver vi ha en stabil grund att stå på i baschakrat. Vi behöver ha en god fysisk hälsa och materiell trygghet i form av tak över huvudet samt mat i magen.  Det handlar om vår grundläggande överlevnad, trygghet och förankring i verkligheten.  Det sakrala chakrats behov är att etablera en kärleksfull relation till oss själva där vi tillåter oss att ta emot det goda som livet ger oss. Vi behöver kunna reglera våra känslor, tillåta oss att vara kreativa, passionerade och känna lust till livet.

Inom oss har vi vad vi brukar kalla vår personlig kraft. Den utgår från solarplexuschakrat i mellangärdet och behöver få lov att flöda fritt. Vi behöver kunna gå ut i världen och handskas med det som dyker upp på ett balanserat sätt genom att sätta sunda gränser och veta när vi bör agera och när vi bör förbli avvaktande. Här behöver vi också vara vakna och se när vårt ego får oss att gå in i prestige och överdriven kontroll i stället för att slappna av och förhålla oss mer neutralt.

Hjärtchakrat behöver vara öppet, generöst och mottagligt. Här finns ett stort behov av att ha balans mellan vad man ger och vad man tar emot. Ett öppet hjärta är tolerant och icke dömande med en kapacitet att vara empatisk, vänlig, och generös. Hjärtchakrat binder ihop, balanserar och integrerar det världsliga med det andliga och fyller en viktig funktion i den transformationsprocess vi går igenom både på kollektiv nivå och på individnivå.

För att fylla halschakrats behov behöver vi kunna uttrycka oss ärligt och rakt samt se till att vi säger rätt sak till rätt person vid rätt tillfälle och med rätt intensitet. Vi behöver kunna stå upp för oss själva när så är nödvändigt och uttrycka det på ett balanserat sätt.  Vår syn på oss själva och omvärlden, vilket är kopplat till tredje ögat chakrat, avgör hur vi kommer att känna oss. Vi behöver vara positiva med en rörlig mental energi som tillåter oss att drömma och ha visioner om framtiden.

Kronchakrat behöver vara öppet och det är den om vi har tillit till livet och till vår högre kraft. Vår aura kan då förblir intakt och kraftfull. Behovet här är att ha andliga upplevelser, känna sitt syfte och uppleva livet som meningsfullt.

Ta hand om din egen energi

Det är en hel del som behöver vara på plats för att vi ska vara lugna, harmoniska och tillfreds med oss själva och världen. Att upprätthålla balanserade chakran kräver ett holistiskt tillvägagångssätt som inkluderar hälsosamma vanor inom alla områden av vårt liv. Eftersom vi lever i en högst orolig och oberäknelig värld är det inte realistiskt att tro att vi kan vara fullständigt balanserade hela tiden men vi kan öva oss på medveten närvaro och emotionell medvetenhet för att hålla kontakten med vårt inre och bibehålla balansen i vårt energisystem. När vi känner att livet går oss emot behöver vi släppa prestige och våra egodrivna mönster. Vi behöver erkänna det som är dysfunktionellt i våra liv så att vi kan ta itu med grundorsaken genom meditation, terapi eller andra läkningsmetoder.

I min e-bok Chakra, 7 nycklar till verklig balans beskriver jag mer detaljerat hur du kan identifiera obalanser och enkla, vardagliga åtgärder som du kan vidta för att återställa balans. Det viktigaste här är dock att vi gör oss medvetna om att det vi håller inuti är det vi manifesterar ute i världen. Det mest kärleksfulla vi kan göra för oss själva och vår omvärld är att ta ansvar för vår egen energi. Att vi ser till att fylla våra egna grundläggande behov så att vi kan bidra på bästa sätt till vår familj, våra vänner och till samhället i stort.

Branka Okeijn
Andlig vägledare
Transformational Coach
Angel Therapist®

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *